DỰ TOÁN CHI PHÍ

Mẫu xe
Phiên bản
Nơi đăng ký trước bạ:
Tỉnh thành phố
Khu vực (*)
(*)

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT) :
Lệ phí trước bạ
- Mức lệ phí :
- Thành tiền :
Phí kiểm định :
Lệ phí đăng ký :
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) :
Bảo hiểm TNDS (1 năm) :
TỔNG CỘNG (VNĐ) :

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.